เข้าสู่เว็บไซต์


ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาสุก
84 ม. 9 ต.ผาสุก อ.กุมภวาปี จ.อดรธานี 41370
โทร 042-338118, 089-8419229 (ผอ.) 089-8419339 (สนง.)
Email:kumpawa2081@hotmail.com